Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ra lệnh, chỉ thị
  ông ta ra lệnh cho các môn đồ phải vâng lời ông
  người chỉ huy ra lệnh phải tuân theo luật lệ

  * Các từ tương tự:
  enjoiner, enjoinment