Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mandate /'mændeit/  

 • Danh từ
  (thường số ít)
  sự ủy trị
  lệnh; nhiệm vụ
  chính phủ giao cho cảnh sát nhiệm vụ làm giảm tội ác
  mandate to do something
  sự ủy nhiệm, sự ủy thác
  Động từ
  đặt dưới sự ủy trị
  các lãnh thổ ủy trị
  giao quyền ủy trị
  nước Anh được giao quyền ủy trị các nước Đông Phi nguyên thuộc địa của Đức