Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  at somebody's behest
  (cũ)
  theo lệnh của ai
  at the king's behest; at the behest of the king
  theo lệnh nhà vua