Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kiếm được (tiền…) (nhờ làm việc, cho vay…)
  he earns £10,000 a year
  anh ta kiếm được 10.000 bảng Anh mỗi năm
  chị ta kiếm sống bằng cách hát ở một hộp đêm
  tính trung thực của ông làm cho ông rất được kính trọng
  earn (turn) an honest penny
  xem honest
  earn one's keep
  làm việc cật lực để nuôi thân

  * Các từ tương tự:
  earner, earnest, earnestly, earnestness, Earning, earnings, Earnings driff, Earnings function, earnings-related