Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

earnings-related /,ɜ:niηz ri'leitid/  

  • Tính từ
    [tính] theo thu nhập
    an earnings-related pension scheme
    một kế hoạch trợ cấp theo thu nhập