Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàm thu nhập.
    Mối quan hệ hàm số giữa các mức thu nhập và các yếu tố quyết định chúng