Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Khuynh hướng tăng thu nhập
    Tăng thu nhập hàng tuần vượt mức tăng MỨC LƯƠNG đã thoả thoả thuận