Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  tiền kiếm được
  I've spent all my earnings
  tôi đã tiêu hết tất cả số tiền tôi kiếm được

  * Các từ tương tự:
  Earnings driff, Earnings function, earnings-related