Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indispensableness /'indispensə'biliti/  

  • Danh từ
    tính cần thiết không thể thiếu được
    tính bắt buộc, tính không thể bỏ qua