Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperatively /im'perətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] rất cấp bách, [một cách] rất quan trọng
    theo kiểu mệnh lệnh; ở thức mệnh lệnh