Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hống hách
  a lordly manner
  thái độ hống hách
  đồ sộ nguy nga
  a lordly mansion
  lâu đài đồ sộ nguy nga