Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magisterial /,mædʒi'stiəriəl/  

 • Tính từ
  có quyền uy
  [thuộc] quan tòa; do quan tòa
  magisterial decisions
  những quyết định do quan tòa

  * Các từ tương tự:
  magisterially