Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surveillance /sɜ:'veiləns/  

  • Danh từ
    sự giám sát
    be under surveillance
    bị giám sát