Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reconnaissance /ri'kɒnisns/  

 • Danh từ
  (cũng khẩu ngữ recce)
  (quân) sự trinh sát, do thám, thăm dò
  troops engaged in reconnaissance
  quân đang đi trinh sát
  a reconnaissance plane
  máy bay trinh sát