Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bản văn
  a corrupt text
  một bản văn sao chép sai bản gốc
  bản văn đầy đủ bài nói của thủ tướng
  đoạn trích kinh thánh
  tác phẩm ghi trong chương trình (một khóa học)
  Hamlet is a set text for A level this year
  kịch Hamlet là tác phẩm được quy định cho trình độ A năm nay

  * Các từ tương tự:
  text-hand, text-write, textbook, textile, textual, textualist, textually, textural, texturally