Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

textural /'tekst∫ərəl/  

  • Tính từ
    [thuộc] kết cấu

    * Các từ tương tự:
    texturally