Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

textually /'tekst∫ʊəli/  

  • Phó từ
    đúng theo văn bản