Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mẫu hình trang trí
    an eagle motif on the curtains
    mẫu hình đại bàng trang trí trên màn cửa
    (văn, nhạc) chủ đề