Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decoration /dekə'rei∫n/  

  • Danh từ
    trang hoàng, sự trang trí
    đồ trang hoàng, đồ trang trí
    huân chương, huy chương