Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ornamentation /,ɔ:nəmən'tei∫n/  

  • Danh từ
    hình trang hoàng; hình trang trí
    a church with no ornamentation
    nhà thờ không có hình trang trí