Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  huy chương
  an Olympic gold medal
  huy chương vàng thế vận hội
  thưởng huân chương vì đã phục vụ lâu năm

  * Các từ tương tự:
  medalist, medalled, medallic, medallion, medallist