Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

medallist /'medəlist/  

  • Danh từ
    (Mỹ medalist)
    người đoạt huy chương
    an Olympic gold medallist
    người đoạt huy chương vàng Thế vận hội