Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

medallion /mi'dæliən/  

  • Danh từ
    huy chương lớn
    (vật tương tự như huy chương) dây chuyền đeo hình huy chương ở cổ, khoanh thịt…
    những khoanh thịt bê