Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nịt bít tất (thường đàn hồi)
  the Garter
  tước Ga-tơ (cao nhất trong hàng hiệp sĩ ở Anh)
  được phong tước Ga-tơ

  * Các từ tương tự:
  garter-snake