Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cây nguyệt quế
  (cũng laurels) vòng nguyệt quế
  gain (win) one's laurels
  công thành danh toại
  look to one's laurels
  lưu tâm bảo vệ vinh dự đã đạt được
  rest on one's laurels
  xem rest

  * Các từ tương tự:
  laurelled