Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thể thơ
  đoạn thơ, khổ thơ
  mục (trong kinh thánh)
  chapter and verse
  verses
  (số nhiều, cũ) thơ ca
  một cuốn sách thơ ca hài hước

  * Các từ tương tự:
  versed, verseman, versemonger, verset