Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    versed in
    thành thạo, giỏi
    versed in mathematics
    giỏi toán