Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tutor /'tju:tə[r]/  /'tu:tər/

 • Danh từ
  gia sư; thầy dạy kèm
  a maths tutor
  thầy dạy kèm toán
  trợ giảng (ở đại học)
  (Mỹ) trợ giáo
  sách dạy (nhạc…)
  a violin tutor
  sách dạy vi-ô-lông
  Động từ
  dạy kèm
  [dạy] kèm toán cho ai
  dạy học
  công việc của cô ta là vừa dạy học vừa làm nghiên cứu
  kìm lại, kiềm chế
  tutor one's passions
  kiềm chế lòng say mê của mình

  * Các từ tương tự:
  tutorage, tutoress, tutorial, tutorship