Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tutorage /'tju:təridʤ/  

  • Danh từ
    trách nhiệm giám hộ (đứa trẻ vị thành niên)
    thân phận gia sư
    chức trợ lý học tập (ở trường đại học Anh)