Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tutorship /'tju:təʃip/  

  • Danh từ
    nhiệm vụ của người giám hộ
    (thuộc) thầy dạy kèm
    (thuộc) trợ lý học tập