Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indoctrinate /in'dɒktrineit/  

  • Động từ
    truyền thụ
    những thầy giáo truyền thụ cho trẻ em những lý thuyết phản xã hội