Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brainwash /'breinwɒ∫/  

  • Động từ
    tẩy não

    * Các từ tương tự:
    brainwashing