Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inculcate /'inkʌlkeit/  

  • Động từ
    khắc sâu vào trí não
    inculcate young people with a respect for the law
    khắc sâu vào trí não giới trẻ lòng tôn trọng pháp luật