Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ghi khắc vào tâm trí, in sâu vào tâm trí
  ghi khắc tín ngưỡng tôn giáo vào tâm trí tuổi trẻ
  (y học) cấy vào cơ thể
  implant a new lens in the eye
  cấy một thủy tinh thể mới vào mắt
  (y học)
  mảnh cấy vào cơ thể

  * Các từ tương tự:
  implantable, implantation