Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (inlaid)
  dát; khảm
  ngà voi khảm vàng
  Danh từ
  sự dát; sự khảm
  nền nhà dát hình trang trí

  * Các từ tương tự:
  inlayer