Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implantation /,implɑ:n'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự ghi khắc vào tâm trí, sự in sâu vào tâm trí
    sự cấy vào cơ thể