Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+in, on)
  in vết, in dấu ấn vào
  imprint one's hand in soft cement
  in vết tay lên xi măng còn mềm
  (nghĩa bóng) những chi tiết in dấu ấn vào ký ức của nó
  Danh từ
  (+ in, on) dấu in, dấu ấn
  the imprint of a foot in the sand
  dấu [in của] chân trên cát
  vết hằn
  her face bore the deep imprint of suffering
  gương mặt chị ta mang vết hằn sâu của đau khổ
  chi tiết xuất bản (tên nhà xuất bản, ngày xuất bản, số lượng… thường ghi ở đầu sách)

  * Các từ tương tự:
  imprinting