Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propagandize /prɒpə'gændaiz/  

  • Động từ
    tuyên truyền (tổ chức việc tuyên truyền; tuyên truyền một lý tưởng; tổ chức tuyên truyền tới một nhóm người, một nước…)

    * Các từ tương tự:
    propagandizer