Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tutoress /'tju:təris/  

  • Danh từ
    người nữ giám hộ (đứa trẻ vị thành niên)
    cô giáo dạy kèm
    bà trợ lý học tập (ở trường đại học Anh)