Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có học, hay chữ, thông thái
    có chữ in, có chữ viết vào
    (thuộc) văn chương, (thuộc) văn học