Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  acquainted with something
  làm quen với
  you will soon become fully acquainted with the procedures
  không mấy lâu nữa anh sẽ quen với các thủ tục này thôi
  acquainted with somebody
  quen biết riêng ai
  I'm not acquainted with the lady
  tôi không quen biết bà ấy