Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bài (đoạn) thơ (ngắn)