Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

text-hand /'teksthænd/  

  • Danh từ
    chữ viết to ((như) text)