Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quotation /kwəʊ'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự trích dẫn
  (khẩu ngữ cách viết khác quote) lời trích dẫn; đoạn trích dẫn
  anh ta kết thúc bài nói bằng một câu trích dẫn Shakespeare
  giá thị trường được công bố
  những giá thị trường mới nhất được sở giao dịch chứng khoán công bố
  bản dự trù giá (làm một công trình)
  a quotation for building a house
  bản dự trù giá xây một ngôi nhà

  * Các từ tương tự:
  quotation-marks