Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

citation /sai'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự trích dẫn, sự dẫn
  sự dẫn chứng, sự dẫn
  (từ Mỹ) sự tuyên dương (lính) vì lòng dũng cảm; bằng khen dũng cảm

  * Các từ tương tự:
  citational