Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

citation /sai'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự trích dẫn, sự dẫn
    sự dẫn chứng, sự dẫn
    (từ Mỹ) sự tuyên dương (lính) vì lòng dũng cảm; bằng khen dũng cảm

    * Các từ tương tự:
    citational