Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

allusion /ə'lu:ʒn/  

  • Danh từ
    sự nói bóng gió, sự ám chỉ
    bà ta nói bóng gió nhiều đến những thất bại trước đây của chính phủ