Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà ngữ văn học
    người dịch gò từng chữ