Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

textbook /'tekstbʊk/  

  • Danh từ
    sách giáo khoa
    Tính từ
    điển hình
    đó là một ví dụ hoàn toàn điển hình của những gì tôi đã nói đến