Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

textual /'teks∫ʊəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] bản văn
  textual errors
  những sai sót trong văn bản

  * Các từ tương tự:
  textualist, textually