Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paragraph /'pærəgrɑ:f/  /'pærəgæf/

 • Danh từ
  đoạn, tiết (trong một bài văn)
  (cách viết khác paragraph mark) dấu mở đầu một đoạn văn
  bài tường thuật ngắn; mẩu tin
  there's a paragraph on the accident in the local paper
  có một mẩu tin về tai nạn ấy trong báo địa phương
  Động từ
  chia (một bài văn…) thành đoạn

  * Các từ tương tự:
  paragraph mark, paragrapher, paragraphia, paragraphic, paragraphical, paragraphist